Trang chủ Tin tức PHÒNG THỬ NGHIỆM BÌNH MINH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BoA) CÔNG NHẬN PHÙ HỢP ISO/IEC 17025:2017 (Số hiệu: VILAS 1436)

tin tức - sự kiện

Ngày đăng: 25/03/2022

PHÒNG THỬ NGHIỆM BÌNH MINH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BoA) CÔNG NHẬN PHÙ HỢP ISO/IEC 17025:2017 (Số hiệu: VILAS 1436)


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

PHÒNG THỬ NGHIỆM BÌNH MINH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BoA) CÔNG NHẬN PHÙ HỢP ISO/IEC 17025:2017 - Số hiệu: VILAS 1436 (Theo Quyết định số 159.2022/QĐ-VPCNCL Ngày 17/3/2022.

PHÒNG THỬ NGHIỆM BÌNH MINH BÌNH DƯƠNG (trực thuộc: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh) đã được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) đánh giá và công nhận phù hợp ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (Số hiệu công nhận: VILAS 1436) đối với các phép thử: