Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

10/06/2022

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

21/05/2022

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

05/05/2022

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

05/05/2022

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

27/04/2022

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2022 & Biên bản họp

-Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2022
- Biên bản họp

05/04/2022

Các Nghị quyết của HĐQT

Các Nghị quyết của HĐQT

17/03/2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

15/02/2022

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2022 bằng hình thức trực tuyến

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2022 bằng hình thức trực tuyến

28/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

24/12/2021

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền 12,5%

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền 12,5%

18/10/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2021 bằng hình thức trực tuyến

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2021 bằng hình thức trực tuyến

12/08/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2021 bằng hình thức trực tuyến

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2021 bằng hình thức trực tuyến

  1 2 3 4 5  ...