Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

06/07/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ

30/06/2021

Hợp đồng kiểm toán Công ty

Hợp đồng kiểm toán Công ty

28/04/2021

Công bố thông tin bổ nhiệm và từ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công bố thông tin từ nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

28/04/2021

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2020

28/04/2021

Kết Quả ĐHCĐ thường niên 2020

Kết Quả ĐHCĐ thường niên 2020

26/04/2021

Cảnh báo nguy cơ về Covid-19 và ĐHCĐ 2021 ngày 27/04/2021

Cảnh báo nguy cơ về Covid-19 và ĐHCĐ 2021 ngày 27/04/2021

08/04/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2021 bằng hình thức trực tuyến

Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2021 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
      - Thời gian: từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00 thứ Hai - ngày 12/04/2021

02/04/2021

Ông Wisit Rechaipichitgool thành viên HĐQT xin từ nhiệm

Ông Wisit Rechaipichitgool thành viên HĐQT xin từ nhiệm

12/03/2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

29/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Năm 2020

25/01/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2021 bằng hình thức trực tuyến

Kính gửi: Cổ đông và các nhà đầu tư

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2021 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
       - Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Ba - ngày 02/02/2021.

21/01/2021

Về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 (20% trên mệnh giá cổ phần)

Về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 (20% trên mệnh giá cổ phần)

  1 2 3 4 5  ...