Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

18/10/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2021 bằng hình thức trực tuyến

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2021 bằng hình thức trực tuyến

12/08/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2021 bằng hình thức trực tuyến

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2021 bằng hình thức trực tuyến

04/08/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ (KWE BETEILIGUNGEN AG)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ

30/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm

29/07/2021

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

06/07/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ

30/06/2021

Hợp đồng kiểm toán Công ty

Hợp đồng kiểm toán Công ty

28/04/2021

Công bố thông tin bổ nhiệm và từ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công bố thông tin từ nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

28/04/2021

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2020

28/04/2021

Kết Quả ĐHCĐ thường niên 2020

Kết Quả ĐHCĐ thường niên 2020

26/04/2021

Cảnh báo nguy cơ về Covid-19 và ĐHCĐ 2021 ngày 27/04/2021

Cảnh báo nguy cơ về Covid-19 và ĐHCĐ 2021 ngày 27/04/2021

08/04/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2021 bằng hình thức trực tuyến

Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2021 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
      - Thời gian: từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00 thứ Hai - ngày 12/04/2021

  1 2 3 4 5  ...