Home Introduce Quality and environmental management system

QUALITY POLICY

Quality

Is the first element

Services

Satisfy demand of customers

Binh Minh

Apply ISO

everybody

Excited emulation non-stop

commit

to Company purpose

Continuously improving

ourselves together

ENVIRONMENT POLICY

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh với định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường để tạo dựng và khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với tự nhiên, với cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững

Cam kết

  • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các qui định liên quan đến môi trường.
  • Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường.
  • Giảm thiểu các tác động ảnh hưởng bất lợi đến môi trường theo Chiến lược quốc gia 3R “Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải”.

thông qua

  • Đào tạo người lao động thấu hiểu và vận động mọi người tham gia các hoạt động vì môi trường.
  • Thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và quản lý môi trường (EMS).
  • Chủ động thực hiện trong Công ty và góp sức thực hiện ngoài cộng đồng những cam kết trên.