Công bố thông tin

21/01/2021

Về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 (20% trên mệnh giá cổ phần)