Công bố thông tin

12/08/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2021 bằng hình thức trực tuyến


Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

 

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2021 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-        Thời gian: từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00 thứ Hai - ngày 16/08/2021.

-        Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc5MjUwY2QtMGQzOS00NzE1LWI0NWYtMjViMjcxYWY2ODc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22406b8f0a-513d-4c53-95d8-46375173becc%22%2c%22Oid%22%3a%226d68dd8d-9020-4275-a8c5-620899d3cd6d%22%7d

 

-        Nội dung họp:
* Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm Quý 2 năm 2021.
* Các vấn đề cần trao đổi khác.


  Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Tiểu ban Quan hệ Nhà đầu tư - Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số 0913749817- để được hướng dẫn tham dự họp trực tuyến trước 15 giờ 00 ngày 16/08/2021.


  Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.

   

                                                            PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                             TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

                                                                                      

                                                                             NGUYỄN HOÀNG NGÂN