Công bố thông tin

25/01/2021

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2021 bằng hình thức trực tuyến


Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2021 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-        Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Ba - ngày 02/02/2021.

-        Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OWY1M2UwZjgtOWNjOC00MzE5LWI5NmItYjAwZDMwZDk2NTdj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522692f9941-ffa3-4604-9e0f-e3bea4fc6088%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224c018e28-add9-4d67-b39e-22eeecd81b19%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b039effa-f5a6-413e-be26-58c03619d6d7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true#

Cách vào đơn giản nhất để vào phòng họp trên laptop là:

  • Copy đường link, paste vào cửa sổ tìm kiếm trình duyệt Google Chrome trên máy laptop của quý vị để tìm kiếm.
  • Trên màn hình Microsoft Teams, nhấn vào nút “Join on the web”.
  • Trên màn hình Meeting Now, gõ tên quý vị vào ô “enter name” và nhấn nút “Join”. Như vậy là Quý vị đã vào được phòng họp trực tuyến.

-        Nội dung họp:

           + Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm Quý 4 và cả năm 2020.
           + Các vấn đề cần trao đổi khác.

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị hành chánh Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số (028) 39690973- để được hướng dẫn tham dự họp trực tuyến trước 14 giờ 00 ngày 02/01/2021.

Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.


                                                          PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                           TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

                                                                                     

                                                                          NGUYỄN HOÀNG NGÂN