Công bố thông tin

23/01/2019

Họp định kỳ Quý I/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty


Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
         -    Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 thứ sáu - ngày 01/02/2019.
         -    Địa điểm : Hội trường Công ty số 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh.


         -    Nội dung :
             •    Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
             •    Các vấn đề cần trao đổi khác.

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị hành chánh Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số (028) 39690973- để đăng ký tham dự trước 16 giờ 00 ngày 30/01/2019.

Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
                            

NGUYỄN HOÀNG NGÂN