Công bố thông tin

20/07/2022

Họp định kỳ Quý 3/2022 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty


Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 3/2022 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
   Thời gian: từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00 thứ Năm - ngày 21/07/2022.
   Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdjYWQwOWUtOTFjMS00N2E4LWJlOTQtOTE2MjYwM2I0MGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22406b8f0a-513d-4c53-95d8-46375173becc%22%2c%22Oid%22%3a%226d68dd8d-9020-4275-a8c5-620899d3cd6d%22%7d

Nội dung họp:
    Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.
    Các vấn đề cần trao đổi khác.

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, có thể  liên hệ ông Bông Hoa Việt - Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số 0913749817- để được hướng dẫn tham dự họp trực tuyến trước 10 giờ 00 ngày 21/07/2022.

 Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.

                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC
     
                                                                   NGUYỄN HOÀNG NGÂN