Công bố thông tin

08/02/2023

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2023 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty


Kính gửi:     Cổ đông và Nhà đầu tư

Attn:             Shareholders and Investors

 

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2023 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

Binh Minh Plastics Joint Stock Company will hold the Analyst Meeting for Q1-2023 with shareholders and investors as follows:

 

-       Thời gian:    15:00 – 16:00 thứ Ba - ngày 21/02/2023

Time:           15:00-16:00 Tuesday – 21 Feb.2023

-       Địa chỉ:        Văn phòng Công ty -240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM

Venue:         BMP’s head office – 240 Hau Giang Str., W.9, D.6, HCMC

-       Nội dung họp /Agenda:

  • Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Performance of whole 2022.

  • Các vấn đề cần trao đổi khác.

Others

 

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, có thể liên hệ ông Bông Hoa Việt - Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số 0913749817- để đăng ký tham dự trước 14:00 ngày 21/02/2023.

This announcement is the meeting invitation. Any shareholder and investor should contact Mr. Bong Hoa Viet – Binh Minh Plastics Joint Stock Company – Tel. 0913749817 – for registration before 14:00 – 21 Feb.2023.

 

Trân trọng kính chào,

Best regards,