Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

03/01/2018

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh và Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Bình Minh

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kinh doanh và Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Bình Minh

01/11/2017

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông tỉ lệ 15%

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông tỉ lệ 15%

28/09/2017

Về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty CP Nhựa Bình Minh xin thông báo đến Cổ đông và nhà đầu tư văn bản số 18919/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về thời gian bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ room Nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BMP.

23/08/2017

Thông báo thay đổi lần 6 giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Thông báo thay đổi lần 6 giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

01/08/2017

Ban hành điều lệ hoạt động Công ty đã sửa đổi áp dụng ngày 01/8/2017

Ban hành điều lệ hoạt động Công ty đã sửa đổi áp dụng ngày 01/8/2017

27/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

14/07/2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

28/09/2017

Thông tin về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty (cập nhật 28/09/2017)

Công ty CP Nhựa Bình Minh xin thông báo đến Cổ đông và nhà đầu tư văn bản số 18919/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về thời gian bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ room Nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BMP.

05/07/2017

Họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

22/06/2017

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/06/2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

  1 2 3 4 5  ...