Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

10/04/2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

30/03/2018

Thông báo giao dịch CP của người Nội bộ

Thông báo giao dịch CP của người Nội bộ

23/03/2018

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

08/03/2018

Về việc giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh

Về việc giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh

27/02/2018

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/02/2018

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ- ĐTKDV ngày 05/02/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMPLASCO), SCIC thông báo về việc bán cổ phần như sau:

30/01/2018

Quyết định kết luận thanh tra thuế năm 2016

Quyết định kết luận thanh tra thuế năm 2016

26/01/2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

03/01/2018

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh và Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Bình Minh

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kinh doanh và Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Bình Minh

01/11/2017

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông tỉ lệ 15%

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông tỉ lệ 15%

28/09/2017

Về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty CP Nhựa Bình Minh xin thông báo đến Cổ đông và nhà đầu tư văn bản số 18919/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về thời gian bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ room Nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BMP.

  1 2 3 4 5  ...