Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

12/03/2020

Về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của Công ty

Về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của Công ty

12/03/2020

Về việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Về việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

22/01/2020

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

10/01/2020

Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn

10/01/2020

Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn

18/11/2019

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2019 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2019 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả

11/10/2019

Họp định kì Quý IV cho cổ đông và nhà đầu tư

Họp định kì Quý IV cho cổ đông và nhà đầu tư

29/07/2019

Họp định kỳ Quý II/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Họp định kỳ Quý II/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

29/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

26/06/2019

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

20/05/2019

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

25/04/2019

Lý lịch ông Poramate Larnroongroj thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Lý lịch ông Poramate Larnroongroj thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

  1 2 3 4 5  ...