Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

11/10/2019

Họp định kì Quý IV cho cổ đông và nhà đầu tư

Họp định kì Quý IV cho cổ đông và nhà đầu tư

29/07/2019

Họp định kỳ Quý II/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Họp định kỳ Quý II/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

29/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

26/06/2019

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

20/05/2019

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

25/04/2019

Lý lịch ông Poramate Larnroongroj thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Lý lịch ông Poramate Larnroongroj thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

19/04/2019

Kết quả ĐHCĐ thường niên 2019

Kết quả ĐHCĐ thường niên 2019

08/04/2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

08/04/2019

Thư từ nhiệm của ông Sumphan Luveeraphan - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Thư từ nhiệm của ông Sumphan Luveeraphan - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

06/03/2019

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội)

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội)

31/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

23/01/2019

Họp định kỳ Quý I/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Họp định kỳ Quý I/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

  1 2 3 4 5  ...