Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

17/09/2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

29/07/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020

27/07/2020

Về việc sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2020

Kính gửi: Cổ đông và các nhà đầu tưDo tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại khá phức tạp trong các ngày vừa qua, Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh xin thông báo lại về việc sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2020 dưới hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
- Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Sáu - ngày 31/07/2020.
- Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:

14/07/2020

Về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

29/06/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019

25/06/2020

Kết quả đại hội cổ đông thường niên 2020

Kết quả đại hội cổ đông thường niên 2020

13/06/2020

Tài liệu ĐHCĐ 2020

Tài liệu ĐHCĐ 2020

18/05/2020

Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

18/05/2020

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán - Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán - Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

08/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

08/05/2020

Nghị quyết số 05/NQ-BM/HĐQT/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

Nghị quyết số 05/NQ-BM/HĐQT/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

27/04/2020

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-        Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Ba - ngày 28/04/2020.

  1 2 3 4 5  ...