Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

20/09/2017

Thông tin về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty (cập nhật 20/09/2017)

Ngày 06/09/2017 - theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC) - Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) đã tiếp tục gửi cho SSC văn bản số 05/CV-BM/TGĐ-2017 (đính kèm cuối bài viết). Chúng tôi cập nhật thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty để quí cổ đông, nhà đầu tư được biết. Tiến độ tiếp theo phụ thuộc vào việc giải quyết của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

23/08/2017

Thông báo thay đổi lần 6 giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Thông báo thay đổi lần 6 giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

01/08/2017

Ban hành điều lệ hoạt động Công ty đã sửa đổi áp dụng ngày 01/8/2017

Ban hành điều lệ hoạt động Công ty đã sửa đổi áp dụng ngày 01/8/2017

27/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

14/07/2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

05/07/2017

Họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

22/06/2017

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/06/2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

06/06/2017

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhận được Giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhận được Giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của BMP

06/06/2017

Về việc ban hành Nghị quyết bổ sung ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Suchai Asvathavornvanit có hiệu lực ngày 06/6/2017

Về việc ban hành Nghị quyết bổ sung ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Suchai Asvathavornvanit có hiệu lực ngày 06/6/2017

02/06/2017

Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%. Công văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%,Công văn Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  1 2 3 4 5  ...