Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

29/06/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019

25/06/2020

Kết quả đại hội cổ đông thường niên 2020

Kết quả đại hội cổ đông thường niên 2020

13/06/2020

Tài liệu ĐHCĐ 2020

Tài liệu ĐHCĐ 2020

18/05/2020

Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

18/05/2020

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán - Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán - Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

08/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

08/05/2020

Nghị quyết số 05/NQ-BM/HĐQT/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

Nghị quyết số 05/NQ-BM/HĐQT/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

27/04/2020

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-        Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Ba - ngày 28/04/2020.

24/04/2020

Thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

22/04/2020

KWE trở thành cổ đông lớn

KWE trở thành cổ đông lớn

21/04/2020

Thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

17/04/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

  1 2 3 4 5  ...