Công bố thông tin

28/09/2017

Thông tin về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty (cập nhật 28/09/2017)----------------------------------------------
Ngày 20/9/2017


Công văn số 6281/UBCK-PTTT ngày 19/09/2017 đính kèm cuối bài

----------------------------------------------
Ngày 14/9/2017

Kính gửi quí cổ đông, nhà đầu tư,


Ngày 06/09/2017 - theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC) - Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) đã tiếp tục gửi cho SSC văn bản số 05/CV-BM/TGĐ-2017 (đính kèm cuối bài viết). Chúng tôi cập nhật thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty để quí cổ đông, nhà đầu tư được biết. Tiến độ tiếp theo phụ thuộc vào việc giải quyết của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Trân trọng.


-------------------------------------------
Ngày 25/8/2017

Kính gửi quí cổ đông, nhà đầu tư,

Ngày 21/07/2017, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) đã nhận được văn bản số 6463/BCT-KH ngày 19/07/2017 của Bộ Công thương (MOIT) trả lời văn bản số 10/CV-BM/QTHC/2017 ngày 29/06/2017 của BMP hỏi về ngành nghề kinh doanh có điều kiện phục vụ cho việc thực hiện thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BMP. Chúng tôi đã gửi văn bản của MOIT cho Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC) và đăng tải nội dung văn bản trên trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 24/07/2017. Đến nay - thông qua công ty tư vấn HSC - chúng tôi tiếp tục nhận được yêu cầu của SSC về việc BMP cần tiếp tục cung cấp bổ sung các hồ sơ liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Chúng tôi đang kết hợp cùng công ty tư vấn HSC làm rõ các yêu cầu của SSC để đảm bảo việc cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu để tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi xin được thông báo đến quí cổ đông, nhà đầu tư thông tin của quá trình này như trên và sẽ tiếp tục cập nhật để quí cổ đông, nhà đầu tư được biết.

Trân trọng.