Công bố thông tin

30/03/2018

Thông báo giao dịch CP của người Nội bộ


Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh xin thông báo đến quý Cổ đông giao dịch cổ phiếu BMP của người nội bộ như sau: