Công bố thông tin

22/06/2017

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành