Công bố thông tin

27/04/2020

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty


Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-        Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Ba - ngày 28/04/2020.

-        Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OWY1M2UwZjgtOWNjOC00MzE5LWI5NmItYjAwZDMwZDk2NTdj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522692f9941-ffa3-4604-9e0f-e3bea4fc6088%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224c018e28-add9-4d67-b39e-22eeecd81b19%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b039effa-f5a6-413e-be26-58c03619d6d7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true#

Cách đơn giản nhất để vào phòng họp trên laptop hoặc máy tính là:

  • Copy đường link, past vào cửa sổ tìm kiếm trình duyệt Google Chrome trên thiết bị của quý vị để tìm kiếm.
  • Trên màn hình Microsoft Teams, nhấn vào nút “Join on the web”.
  • Trên màn hình Meeting Now, gõ tên quý vị vào ô “Enter name” và nhấn nút “Join”. Như vậy là Quý vị đã vào được phòng họp trực tuyến.

-        Nội dung họp:

  •      Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Quý 1 năm 2020.
  •      Các vấn đề cần trao đổi khác.

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị hành chánh Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số (028) 39690973- để được hướng dẫn tham dự họp trực tuyến trước 14 giờ 00 ngày 28/04/2020.

Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.

                                                            PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                             TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

                                                                                       

                                                                            NGUYỄN HOÀNG NGÂN